[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin Công Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/8/2 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>
Chào các bạn,
Em xin tham gia công tác tổ chức như những gì ban đầu đã xác nhận trong
những thư đầu tiên !

Thân ái !
Ngô Huy
Như vậy cho đến giờ thì có Lâm, An, Ngô Huy, Trúc sẽ đứng ra tổ chức. Nếu có thể kêu gọi thêm được khoảng 3 bạn nữa thì ok. Có bạn nào xung phong không? Tùy vào tình hình mình sẽ mời các đơn vị khác cùng đứng vào tham gia với anh em mình luôn.
@ Ngô Huy: theo anh biết thì hiện tại em vẫn chưa đăng ký với SFI phải không? Anh dò trên wiki mà không thấy.
Lâm.
 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <saigo[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.