[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On Fri, 2 Aug 2013 07:01:47 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin Công Nghệ
> tài trợ truyền thông cho sự kiện.

Quá ngon!


--
I am ... 5.5 dog years old.