[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013

2013/8/2 Hai Nam <[email protected]>
Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin Công Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
Cảm ơn anh Nam.
Lâm.