[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On 08/02/2013 03:05 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> 
> 
> 2013/8/2 Hai Nam <[email protected] <mailto:[email protected]>>
> 
>   Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin Công
>   Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.
> 
>   --
>   Nguyễn Hải Nam
> 
>   Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> 
> Cảm ơn anh Nam.
> Lâm.

Em chưa đăng kí với SFI, để tập hợp đủ hay đăng kí luôn nhỉ,

Ping Châu An, em chưa quen quá trình đăng kí lắm :-D

> 
> -- 
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> 
> 


-- 
Be different and always different


U3BCSjdGYz0NCj04Wk5LDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==