[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 20132013/8/2 Severus <[email protected]>:
> On 08/02/2013 03:05 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
>>
>>
>> 2013/8/2 Hai Nam <[email protected] <mailto:[email protected]>>
>>
>>   Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin Công
>>   Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.
>>
>>   --
>>   Nguyễn Hải Nam
>>
>>   Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
>>
>> Cảm ơn anh Nam.
>> Lâm.
>
> Em chưa đăng kí với SFI, để tập hợp đủ hay đăng kí luôn nhỉ,
>
> Ping Châu An, em chưa quen quá trình đăng kí lắm :-D
>
Tự lên chiến đi cu. Tự chiến cho quen.

CN này mà cu chưa reg thì anh sẽ reg. Nhưng mà anh nói thật là cu nên
tự xông xáo đi cho quen. :D

:D
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> an email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>
>
> --
> Be different and always different
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C