[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On Sat, 3 Aug 2013 02:22:10 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2013/8/2 Severus <[email protected]>:
> > On 08/02/2013 03:05 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> >>
> >>
> >> 2013/8/2 Hai Nam <[email protected] <mailto:[email protected]>>
> >>
> >>     Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin
> >> Công Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.
> >>
> >>     --
> >>     Nguyễn Hải Nam
> >>
> >>     Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> >>
> >> Cảm ơn anh Nam.
> >> Lâm.
> >
> > Em chưa đăng kí với SFI, để tập hợp đủ hay đăng kí luôn nhỉ,
> >
> > Ping Châu An, em chưa quen quá trình đăng kí lắm :-D
> >
> Tự lên chiến đi cu. Tự chiến cho quen.
> 
> CN này mà cu chưa reg thì anh sẽ reg. Nhưng mà anh nói thật là cu nên
> tự xông xáo đi cho quen. :D

Ku mà không làm thì a làm cu cho kỳ anh nó kêu nhé :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.