[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On 08/03/2013 09:00 AM, Anh K. Huynh wrote:
> On Sat, 3 Aug 2013 02:22:10 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
>> 2013/8/2 Severus <[email protected]>:
>>> On 08/02/2013 03:05 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
>>>>
>>>>
>>>> 2013/8/2 Hai Nam <[email protected] <mailto:[email protected]>>
>>>>
>>>>     Mình thì có nói trên IRC dạo trước rồi, là sẽ cho Thông Tin
>>>> Công Nghệ tài trợ truyền thông cho sự kiện.
>>>>
>>>>     --
>>>>     Nguyễn Hải Nam
>>>>
>>>>     Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
>>>>
>>>> Cảm ơn anh Nam.
>>>> Lâm.
>>>
>>> Em chưa đăng kí với SFI, để tập hợp đủ hay đăng kí luôn nhỉ,
>>>
>>> Ping Châu An, em chưa quen quá trình đăng kí lắm :-D
>>>
>> Tự lên chiến đi cu. Tự chiến cho quen.
>>
>> CN này mà cu chưa reg thì anh sẽ reg. Nhưng mà anh nói thật là cu nên
>> tự xông xáo đi cho quen. :D
> 

Em xác nhân là không truy cập được SFI từ chiều tới giờ


-- 
Be different and always different


R0twQ1IvQT0NCj00STNWDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==