[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-list2013/8/7 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>:
> Dear An và các bạn,
> Mình đã đăng ký tham gia mailing-list SaigonLUG bằng email cá nhân, tuy
> nhiên hơi bất tiện là email này mình rất ít khi check nên đôi khi không kịp
> theo dõi các chủ đề đang thảo luận.
> Phiền An và các bạn đang quản lý nhóm thư cho mình đang ký thêm email
> [email protected] Sau khi được đồng ý, mình sẽ sử dụng chính thức tài
> khoản [email protected] cho các trao đổi - thảo luận.
> Chân thành cảm ơn các bạn,
> Võ Thái Lâm - Lạc Tiên.
>

Ủa, SaigonLUG mở cho tất cả mọi người đăng kí mà anh Lâm? Anh em dùng
FOSS với nhau cả, làm gì mà phải đăng kí bằng email ghê quá bác ơi!!
Cứ như là bureacracy maxx powah! :]] :]]

Anh chỉ cần gửi email vào [email protected] là được rồi mà.

An.
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C