[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] hội kín !????On Tue, Aug 6, 2013 at 8:23 PM, z1y <[email protected]> wrote:
> bữa ni thấy bắt phải Signin mới xem được nhóm thư SaigonLug, kỳ ha!
>
À, bác Kỳ Anh hiểu nhầm rùi. Dạo này số SPAM dội bomb vào SaigonLUG
tăng đột biến. Cách đây vài tuần đã là gần 150 SPAM trong vài ngày.
Khá hãi!

Thành ra mình đang thử mấy cấu hình về public listing, privacy của
Google Group để xem có giảm bớt việc bị mấy bàn spammer dòm ngó hay
không thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc trao đổi và thảo luận của
mọi người đâu.

An.
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C