[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] hội kín !????làm ** gì cũng thông báo cho mọi người biết chớ, nguyên tắc cuối cùng
của sysadmin là vậy sao `break` dễ dàng quá vậy :^^


On Wed, 7 Aug 2013 12:00:32 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Tue, Aug 6, 2013 at 8:23 PM, z1y <[email protected]> wrote:
> > bữa ni thấy bắt phải Signin mới xem được nhóm thư SaigonLug, kỳ ha!
> >
> À, bác Kỳ Anh hiểu nhầm rùi. Dạo này số SPAM dội bomb vào SaigonLUG
> tăng đột biến. Cách đây vài tuần đã là gần 150 SPAM trong vài ngày.
> Khá hãi!
> 
> Thành ra mình đang thử mấy cấu hình về public listing, privacy của
> Google Group để xem có giảm bớt việc bị mấy bàn spammer dòm ngó hay
> không thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc trao đổi và thảo luận của
> mọi người đâu.
> 
> An.
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.