[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: The Keysigning Partyform website:
"Buổi có nhiều người chọn nhất sẽ là buồi chính thức và sẽ được công bố sau qua các kênh thư"
Căng quá, TheSLinux thuê mình rà chính tả hen.
Lâm.