[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-list
Ủa, SaigonLUG mở cho tất cả mọi người đăng kí mà anh Lâm? Anh em dùng
FOSS với nhau cả, làm gì mà phải đăng kí bằng email ghê quá bác ơi!!
Cứ như là bureacracy maxx powah! :]] :]]

Anh chỉ cần gửi email vào [email protected] là được rồi mà.

An.

Tình hình là website saigonlug.org không có cái hướng dẫn này. :)
Link list.saigonlug.org đã bị die rồi.
Lâm.