[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: The Keysigning PartyHaha nice catch, Lâm. A gõ trong emacs mà cái phông tệ quá nên đọc
0 thấy. Fixed trong
	https://github.com/TheSLinux/homepage/commit/2b9e3619b07a135add7041d99ebb07c942af6dc5

Xem hình cho vui 
	http://www.enlightenment.org/ss/e-52020a3ab2bb14.85797942.jpg

On Wed, 7 Aug 2013 15:39:15 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> form website:
> "Buổi có nhiều người chọn nhất sẽ là buồi chính thức và sẽ được công
> bố sau qua các kênh thư"
> Căng quá, TheSLinux thuê mình rà chính tả hen.
> Lâm.
> --
I am ... 5.5 dog years old.