[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listAnh Lâm để ý kĩ thì cuối mỗi email có đường dẫn. Dùng Google Groups mà.

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/8/7 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>

Ủa, SaigonLUG mở cho tất cả mọi người đăng kí mà anh Lâm? Anh em dùng
FOSS với nhau cả, làm gì mà phải đăng kí bằng email ghê quá bác ơi!!
Cứ như là bureacracy maxx powah! :]] :]]

Anh chỉ cần gửi email vào [email protected] là được rồi mà.

An.

Tình hình là website saigonlug.org không có cái hướng dẫn này. :)
Link list.saigonlug.org đã bị die rồi.
Lâm. 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]om.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.