[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònMình tham gia.


Vào 15:57 Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 07 Aug 2013 15:52:44 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/08/07 11:01, Severus viết:
> > P/s lần trưởc bác Vũ Hưng nhiệt tình lắm giờ lặn đâu mất tiêu rồi:-D
> SFD Hà Nội 2013 (năm nay) mình vẫn tham gia BTC,
> giống như SFD Hanoi 2013 năm trước.
>
> BTC SFD HN vẫn đang chạy bình thường.
>
> Có lẽ SFD HN và SFD SG nên có nhiều giao lưu offline, chia sẻ kinh
> nghiệm tổ chức chứ nhỉ?
>
> Năm nay:
>   http://wiki.vfossa.vn/sfd_2013_hanoi
>   http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Vietnam/Hanoi/SFD
> Năm ngoái:
>   http://wiki.vfossa.vn/sfd_2012_hanoi
>

Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.