[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đăng ký tham gia mailling-listVào phần Original của email xem các header của nó, đặc biệt là
các Header bắt đầu bằng `^List`


On Wed, 7 Aug 2013 11:03:28 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Anh Lâm để ý kĩ thì cuối mỗi email có đường dẫn. Dùng Google Groups
> mà.
> 
> --
> Nguyễn Hải Nam
> 
> Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> 
> 
> 2013/8/7 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>
> 
> >
> > Ủa, SaigonLUG mở cho tất cả mọi người đăng kí mà anh Lâm? Anh em
> > dùng
> >> FOSS với nhau cả, làm gì mà phải đăng kí bằng email ghê quá bác
> >> ơi!! Cứ như là bureacracy maxx powah! :]] :]]
> >>
> >> Anh chỉ cần gửi email vào [email protected] là
> >> được rồi mà.
> >>
> >> An.
> >>
> >> Tình hình là website saigonlug.org không có cái hướng dẫn này. :)
> > Link list.saigonlug.org đã bị die rồi.
> >  Lâm.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.