[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònQuay lại vấn đề chính, mình không thấy thông tin gì về thời gian địa điểm gặp mặt vậy?
On Aug 7, 2013 4:35 PM, "Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:
>
> Ngày 2013/08/07 15:57, Anh K. Huynh viết:
>
>> Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
>> gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!
>
> Con bị mất là Galaxy S3 (SC-03E)
>
> Đã thay thấy bằng Galaxy Note II (SC-02E) rồi.
> # https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201136436005128&set=a.1803589541622.100633.1596384224&type=1&theater
>
> Mình rất sợ các đồng chí Sài Gòn nên lần này có vào thì buộc điện thoại vào quần cho đỡ mất.
>
> Ở Hà Nội an ninh tốt hơn SG nhiều :) Về việc này thì đừng ai phản đối làm giề tốn công... hehe
>
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
> http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
> Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
> Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
> Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
> Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
> the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>