[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài Gòn2013/8/8 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Quay lại vấn đề chính, mình không thấy thông tin gì về thời gian địa điểm
> gặp mặt vậy?
@Huy: Em chốt ngày đi. Thứ 7 hoặc CN này.

An.

>
>
> On Aug 7, 2013 4:35 PM, "Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]>
> wrote:
>>
>> Ngày 2013/08/07 15:57, Anh K. Huynh viết:
>>
>>> Bác vô sài gòn, mất cái i phông 5G, mặt mày tái mét, a e đâu dám hỏi
>>> gì mà chia với sẻ chứ hehe !!!!
>>
>> Con bị mất là Galaxy S3 (SC-03E)
>>
>> Đã thay thấy bằng Galaxy Note II (SC-02E) rồi.
>> #
>> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201136436005128&set=a.1803589541622.100633.1596384224&type=1&theater
>>
>> Mình rất sợ các đồng chí Sài Gòn nên lần này có vào thì buộc điện thoại
>> vào quần cho đỡ mất.
>>
>> Ở Hà Nội an ninh tốt hơn SG nhiều :) Về việc này thì đừng ai phản đối làm
>> giề tốn công... hehe
>>
>>
>> --
>> Best Regards,
>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
>> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
>> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
>> Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
>> http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
>> Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
>> Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
>> Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/
>>
>> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
>> limited Linux Users' Groups,
>> Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
>> opinion and is *not*
>> the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> --- You received this message because you are subscribed to the Google
>> Groups "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C