[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thư mời tham gia tổ chức SFD tại Sài GònAnh Lâm gửi lên đây bản kế hoạch tổng thể đã soạn hôm qua để Huy viết thư gửi cho anh Đại xin tài trợ nhé ;)


Vào 21:57 Ngày 10 tháng 8 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:
Bonus, 
máy tính mình vừa dính spyware, virus, backdoor, mai sẽ đem lên cho mọi người làm thịt ... 
http://youtu.be/Rp8Uol0_xRA


Vào 08:17 Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:

On 08/08/2013 09:49 PM, An Nguyen wrote:
> OK. Nếu 9 giờ sáng CN mà tao ngủ dậy rùi thì tao sẽ đến. :D

OK vậy cứ luật đến trễ tính tiền nhé stk :-))


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.