[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013Bài nói chuyện về Giáo dục và đạo trong trong nguồn mở thì không chắc anh Đại có tham gia nói chuyện không. Anh ấy muốn nói về cái gì đó mới mẻ hơn, nhưng còn đang suy nghĩ.

Backdrop, banderole có quy định kích thước không? Thiết kế mà ko có biết trước kích thước sao mông lung quá.


Vào 21:36 Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
ku xẹc vơ rớt này toàn sốt, hen với tùm lum thứ. đó là chuyện cá nhân
a e không quan tâm. làm cái gì thì làm tới bến. xong, hết chuyện
không lăn tăn quá phức tạp.

On Thu, 22 Aug 2013 21:27:53 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 08/22/2013 08:29 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> > Ngoại trừ An không có ý kiến (đồng ý) và đưa ra plan cho công việc
> > của An, hiện tại anh chưa nhận được phản hồi từ ai hết.
> > Xuân Huy, Trúc, Ngô Huy gửi sớm nhé.
> > Lâm.
> >
> >
>
> Sốt xong em lú rồi :D
>
> Em cũng không có ý kiến về plan đã đưa ra.
>
> Phần của em sẽ khảo sát địa điểm, nhận các bài tham dự, sắp xếp các
> phòng và thời gian cho các topic.
>
> Trong tuần sau sau khi anh Lâm confirm địa điểm, em sẽ khảo sát đồng
> thời gửi thư cho cộng đồng Mozilla Việt Nam mời tham dự sự kiện.
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.