[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Mình góp ý tí nhé. Mẫu này chắc không có nhiều thay đổi với mẫu chính của SFD nhưng cái mặt phía sau để tên nhiều quốc gia vậy nhìn ghê quá


Vào 17:02 Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
Chào mọi người,

Huy tải mẫu artwork từ trang wiki của SFD và chỉnh sửa đôi chút. Trước tiên là mẫu áo.

Thân,
Huy

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.