[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013Chào anh Lâm,

Em quên cập nhật báo cáo này nọ. Nhưng em nghĩ nếu làm 1 file google Docs chia sẽ mọi người thì dễ hơn.
Phần việc của em hiện tại đã xong: Confirm tiền tài trợ từ quỹ MOST.
- Đang thực hiện: Liên hệ với các đầu mối tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện, sẽ ưu tiên ở các đầu mối sự kiện như Barcamp để hỗ trợ. Dự định số tình nguyện viên từ 5 đến 10 bạn. Tuy nhiên việc này cần khoảng 2 tuần nữa để có thể confirm những người giúp. 

Thanks2013/8/22 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>
Ngoại trừ An không có ý kiến (đồng ý) và đưa ra plan cho công việc của An, hiện tại anh chưa nhận được phản hồi từ ai hết.
Xuân Huy, Trúc, Ngô Huy gửi sớm nhé.
Lâm.


2013/8/22 Severus <[email protected]>
On 08/22/2013 02:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Anh Lâm confirm về địa điểm sớm nha anh, rồi họp 1 buổi nhỏ với đơn vị
> chủ nhà là tốt nhất. Như lần trước làm tại ĐH Hoa Sen đấy anh.
>

Còn về tình nguyện viên ta đăng tin tuyển luôn nhỉ anh, anh Lâm confirm
xong em sẽ đi khảo sát địa điểm, hướng dẫn đường đi.--
Be different and always different
--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710