[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013Quick update on the site:

Turned out that the idea to use nanoc and fork TheSLinux homepage was
a fucked up idea of mine.
Things got fucked up. No times now so I'll go with a messy
Wordpress+MySQL solution.

Will get the site only tomorrow at all cost, though. That is my gurantee.

An.

2013/8/23 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Chào anh Lâm,
>
> Em quên cập nhật báo cáo này nọ. Nhưng em nghĩ nếu làm 1 file google Docs
> chia sẽ mọi người thì dễ hơn.
> Phần việc của em hiện tại đã xong: Confirm tiền tài trợ từ quỹ MOST.
> - Đang thực hiện: Liên hệ với các đầu mối tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện,
> sẽ ưu tiên ở các đầu mối sự kiện như Barcamp để hỗ trợ. Dự định số tình
> nguyện viên từ 5 đến 10 bạn. Tuy nhiên việc này cần khoảng 2 tuần nữa để có
> thể confirm những người giúp.
>
> Thanks
>
>
>
> 2013/8/22 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>
>>
>> Ngoại trừ An không có ý kiến (đồng ý) và đưa ra plan cho công việc của An,
>> hiện tại anh chưa nhận được phản hồi từ ai hết.
>> Xuân Huy, Trúc, Ngô Huy gửi sớm nhé.
>> Lâm.
>>
>>
>> 2013/8/22 Severus <[email protected]>
>>>
>>> On 08/22/2013 02:28 PM, Le Kien Truc wrote:
>>> > Anh Lâm confirm về địa điểm sớm nha anh, rồi họp 1 buổi nhỏ với đơn vị
>>> > chủ nhà là tốt nhất. Như lần trước làm tại ĐH Hoa Sen đấy anh.
>>> >
>>>
>>> Còn về tình nguyện viên ta đăng tin tuyển luôn nhỉ anh, anh Lâm confirm
>>> xong em sẽ đi khảo sát địa điểm, hướng dẫn đường đi.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Be different and always different
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>> Mobile: (84) 90 38 39 390
>> Lac Tien Computing Joint Stock Company
>> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
>> City, Vietnam
>> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>> Email: [email protected]; [email protected]
>> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>> http://community.lactien.com
>> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
>> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>> City.
>> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project
>> Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open
>> Source training.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C