[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Mình đề xuất màu vàng và thêm 1 dải đen thui chạy ngang để màu vàng áo ko trùng với màu logo.

On Friday, August 23, 2013 7:38:42 PM UTC+7, afterlastangel wrote:
Em thấy màu nâu nó hơi sao sao, có ai suggest màu khác không?


Vào 18:03 Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Quang Nguyen <[email protected]> đã viết:
Mình góp ý tí nhé. Mẫu này chắc không có nhiều thay đổi với mẫu chính của SFD nhưng cái mặt phía sau để tên nhiều quốc gia vậy nhìn ghê quá


Vào 17:02 Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:

Chào mọi người,

Huy tải mẫu artwork từ trang wiki của SFD và chỉnh sửa đôi chút. Trước tiên là mẫu áo.

Thân,
Huy

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710