[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?Hello anh Lâm và các bạn,

Hôm bữa đọc khá kĩ chương trình tổ chức Saigon SFD 2013 nhưng em lại
bỏ sót điểm này:

"Đơn vị tổ chức: Khoa CNTT Đại học Khoa học Tự Nhiên - SaigonLUG – VFOSSA"

Em không rõ vai trò của VFOSSA đối với Saigon SFD là gì và vì sao lại
có họ trong danh sách ban tố chức.

Mong anh Lâm và các bạn clarify điểm này giúp em.

Regards.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C