[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?

Còn AiTi-Aptech là một đơn vị tư nhân, họ hoàn toàn có đủ tư cách tham
gia tài trợ cho sự kiện Saigon SFD mà không cần đến danh nghĩa của
VFOSSA.

Chuyện AiTi-Aptech đại diện cho ai là chuyện của họ, mình cũng không cần quan tâm làm gì.