[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?Hello all,

Về chuyện này mình đã có trao đổi qua với anh Lâm và Trúc. Tạm thời
gác lại. Chuyện VFOSSA có tên trong danh sách ban tổ chức Saigon SFD
2013 hay không thì mình cũng sẽ lờ đi và sẽ không bình luận hay can
thiệp gì.

Saigon SFD 2013 vẫn sẽ được tiến hành và những ai đã commit vào việc
tổ chức thì nên commit đến hết ngày 21/9/2013.

Sau SFD thì chủ đề này sẽ được raise lên lại với cộng đồng.

Regards.
An.

2013/8/25 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>:
>
>>
>> Còn AiTi-Aptech là một đơn vị tư nhân, họ hoàn toàn có đủ tư cách tham
>> gia tài trợ cho sự kiện Saigon SFD mà không cần đến danh nghĩa của
>> VFOSSA.
>>
> Chuyện AiTi-Aptech đại diện cho ai là chuyện của họ, mình cũng không cần
> quan tâm làm gì.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C