[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cập nhật] Website cho SaigonSFD 2013 - http://sfd.saigonlug.orgHello all,

Nội dung và template cơ bản của website đã xong.

Hiện mình đang cần:
- Danh sách diễn giả và chủ đề. (Theo kế hoạch là hạn chót cập nhật là
2 tuần trước 21 tháng 9)
- Artwork. @Xuân Huy và @Phương Anh có thể giúp phần này không?

Cám ơn mọi người.
An.


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C