[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013Lời đầu tiên là đẹp. :)

Anh thấy chùm bóng bên tay trái chưa được tự nhiên như bên tay phải. Không hiểu em đưa hình cánh sen vào để biểu trưng cho điều gì ? Việt Nam? Chợ Bến Thành anh thấy cũng đủ hiểu rồi.


2013/8/28 Anh K. Huynh <[email protected]>

đẹp rồi không ý kiến gì. nhìn giống ly cà phê sữa Việt Nam
(không phải hàng ca bu chi nô hay ét xét răng tô nhé :D)

On Tue, 27 Aug 2013 17:18:52 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

>
>
> <https://lh3.googleusercontent.com/-loMkjuhSgvs/Uh1BarSbFwI/AAAAAAAAB-E/4PQs0fQwIdc/s1600/banner.rs.png>
> Mọi người xem qua và cho ý kiến với nhé.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.