[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013Đại học Hoa Sen. Dẹp. =]] =]] =]]

2013/8/28 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Lời đầu tiên là đẹp. :)
>
> Anh thấy chùm bóng bên tay trái chưa được tự nhiên như bên tay phải. Không
> hiểu em đưa hình cánh sen vào để biểu trưng cho điều gì ? Việt Nam? Chợ Bến
> Thành anh thấy cũng đủ hiểu rồi.
>
>
> 2013/8/28 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
>>
>> đẹp rồi không ý kiến gì. nhìn giống ly cà phê sữa Việt Nam
>> (không phải hàng ca bu chi nô hay ét xét răng tô nhé :D)
>>
>> On Tue, 27 Aug 2013 17:18:52 -0700 (PDT)
>> mit <[email protected]> wrote:
>>
>> >
>> >
>> >
>> > <https://lh3.googleusercontent.com/-loMkjuhSgvs/Uh1BarSbFwI/AAAAAAAAB-E/4PQs0fQwIdc/s1600/banner.rs.png>
>> > Mọi người xem qua và cho ý kiến với nhé.
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C