[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013Đùa thôi, cám ơn Phương Anh và Xuân Huy.

Theo ý mình:
Logo, banner các kiểu nên đơn giản càng tốt. Dựa trên những gì có sẵn
của SFD artwork tại http://wiki.softwarefreedomday.org/Artwork. Chúng
ta chỉ cần thêm vào một chi tiết để nói lên đây là sự kiện tại Saigon.

Do đó mình nghĩ chỉ cần chữ Saigon và chợ Bến Thành là đẹp. Các chi
tiết còn lại như hoa sen, bóng bay có thể không cần dùng đến.

Tuy nhiên, đây là sự kiện của cộng đồng đóng góp nên các bạn designer
hàon toàn chủ động quyết định. Trên đây chỉ là ý kiến của mình, không
phải yêu cầu nhé. Hehe


Các bạn update mình nhé.
An.

2013/8/28 mit <[email protected]>:
> Em chỉ muốn thêm cái gì đó cho đỡ trống, nên chọn cái bông sen ví như tòa
> nhà bitexco, dù sao hiện tại cũng là cái chòi cao nhất thành phố. Hihi :D!
> Không phải ý là đại học Hoa Sen, đừng có troll em :(!
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C