[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013/kickban Kỳ Anh.

2013/8/28 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> khỏi chỉnh Mít ơi, có anh bảo kê rồi kệ ku Stk :D
>
> On Wed, 28 Aug 2013 01:32:31 -0700 (PDT)
> mit <[email protected]> wrote:
>
>> Em chỉ muốn thêm cái gì đó cho đỡ trống, nên chọn cái bông sen ví như
>> tòa nhà bitexco, dù sao hiện tại cũng là cái chòi cao nhất thành phố.
>> Hihi :D! Không phải ý là đại học Hoa Sen, đừng có troll em :(!
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C