[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTN@Severus: Hết chiện mà đi họp trong tuần. Tối mai quất lẹ luôn đi cưng.

2013/8/31 Severus <[email protected]>:
> On 08/31/2013 07:03 AM, Anh K. Huynh wrote:
>>
>> quên hỏi không biết sfd có kêu gọi tài trợ gì ở đâu vậy. mình
>> sẽ tài trợ một ít nếu chấp nhận tài trợ cá nhân. ví dụ tiền
>> tàu xe và máy bay cho các bạn Huy và các bạn khác  đi lại khi
>> tổ chức. tuy không nhiều chỉ là hỗ trợ tinh thần là chính.
>>
>> thanks,
>>
>> On Sat, 31 Aug 2013 06:58:49 +0700
>> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>>
>>>
>>> nghe giống tài trợ địa điểm chớ có "tham gia tổ chức" gì đâu nhỉ!?
>>>
>>> Nhân tiện, Xẹc vơ rớt cho mình tham gia tổ chức với, mình sẽ đi cho
>>> các bạn mượn cái wifi để phát router, các phần còn lại các bạn tự lo
>>> liệu.
>
> BTC rất vui khi anh tham gia cùng,
>
> Tài trợ thì hiện tại có quỹ MOST do anh Trúc hỗ trợ và CNF do anh Xuân
> Huy hỗ trợ vẫn động, đến lúc này chưa cần thêm anh ah.
>
> Trong tuần, không biết anh Trúc lo tình nguyện viên sao rồi, ta sẽ có
> một buổi gặp họ trưóc, bên chủ nhà hơi bị "khó tình" hehe
>
>
> --
> Be different and always different
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C