[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design mẫu thư cảm ơn các tình nguyện viên tham gia sự kiệnĐúng rồi anh Kỳ Anh, làm cái mẫu sẵn rồi design, quăng QR code vào đó mỗi anh em ký phát vào là xong ha ha.


Vào 14:02 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

làm digital certificate đi; làm cái giấy khen liệu có đẹp như
cái của các Bộ không?  rồi ai đóng dấu? (Ký thì mình ký cũng được:D)

On Thu, 5 Sep 2013 13:45:34 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Hello everyone,
>
> Mình vừa chợt nghĩ đến việc các bạn tình nguyện viên tham gia cần có
> một thư cảm ơn/giấy khen ... để có thể cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp
> cho cộng đồng. Mặc dù đã đề xuất VFOSSA về việc này nhưng nếu có thể
> Saigonlug cứ design trước và chuẩn bị, cái này sẽ rất hữu ích cho
> những bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức.
>
> Anh Huy hoặc Phương Anh nghĩ giúp design nhé.
>
> Cảm ơn :P
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710