[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design mẫu thư cảm ơn các tình nguyện viên tham gia sự kiệnMình hay vào http://www.certificatestreet.com/ để lấy những template về sửa lại nội dung.

Sẵn nói luôn, 14/9 mình lại bận không đi khảo sát cùng anh em được :(

Huy


Vào 14:10 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:
Đúng rồi anh Kỳ Anh, làm cái mẫu sẵn rồi design, quăng QR code vào đó mỗi anh em ký phát vào là xong ha ha.


Vào 14:02 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:


làm digital certificate đi; làm cái giấy khen liệu có đẹp như
cái của các Bộ không?  rồi ai đóng dấu? (Ký thì mình ký cũng được:D)

On Thu, 5 Sep 2013 13:45:34 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Hello everyone,
>
> Mình vừa chợt nghĩ đến việc các bạn tình nguyện viên tham gia cần có
> một thư cảm ơn/giấy khen ... để có thể cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp
> cho cộng đồng. Mặc dù đã đề xuất VFOSSA về việc này nhưng nếu có thể
> Saigonlug cứ design trước và chuẩn bị, cái này sẽ rất hữu ích cho
> những bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức.
>
> Anh Huy hoặc Phương Anh nghĩ giúp design nhé.
>
> Cảm ơn :P
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.