[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013+1 mẫu anh Huy, màu giống quảng cáo ubuntu 4.10 quá :))


Vào 14:21 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
Đây là thiết kế standee, ai có gạch xin mời!

Huy


2013/8/28 An Nguyen <[email protected]>
Còn ko dẫn anh Huy đi uống cà phê chuộc lỗi đi.

On Wed, Aug 28, 2013 at 3:30 PM, mit <[email protected]> wrote:
> Ý tưởng của em xấu thật @@! Thôi em lại đề nghị là như cũ. Trân trọng cáo
> lỗi :(!
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710