[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nội dung trao đổi với VFOSSA và AiTi-AptechOK, cám ơn các bạn. Mình 2 hôm rồi bận việc công ty. Bây giờ sẽ tiếp
tục các phần công việc mình đã nhận cho SFD.

Các vấn đề khác thì mình rút lui. Các bạn cứ tùy nghi quyết định, thế
nào mà các bạn thấy lợi cho cộng đồng là được.

An.


2013/9/5 Le Kien Truc <[email protected]>:
> An ơi,
> Mình nói với nhau trong này vậy thôi chứ An trong nội dung thư cho
> VFOSSA.Như buổi họp mình vẫn ưu tiên cho các đơn vị cộng đồng như MOST,
> AUF-CNF tài trợ cho việc này mà. Mình thấy dùng các mối quan hệ với VFOSSA
> vẫn hay hơn. Nếu An có thể vận động với những tổ chức công ty khác cũng rất
> sẵn lòng. Nhưng với tư cách cá nhân thì không hoan nghênh lắm nhé, vì mục
> tiêu sự kiện có thể tồn tại và có thể được tổ chức bởi các lớp sau như Ngô
> Huy . Chúng ta đặt mục tiêu vì sự kiện trước. Còn việc In áo mình đã trao
> đổi với anh Huy, đã chốt giá tiền và số lượng. Tuy nhiên anh Huy sẽ liên lạc
> với bên đó để đàm phán xem sau này nếu có một đơn vị tài trợ một cục tiền
> cho chúng ta thì ta có thể làm thêm áo được không. Thêm logo nho nhỏ của nhà
> tài trợ đó. Và sẽ dành tặng khán giả. Kiểu tài trợ theo gói này mình thấy
> phù hợp hơn. Như kiểu ubuntu vận động tài trợ dự án Ubuntu-Edge vậy đó.
>
>
>
> Vào 22:44 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
>
>> On 09/05/2013 10:36 PM, An Nguyen wrote:
>> > Vậy là không tham gia, không bỏ tiền ra tài trợ và vẫn là đồng tổ chức.
>> >
>> > Và áo của SFD giờ từ chỗ không logo thành có logo.
>> >
>> > Mình còn chưa biết gì nữa?
>> >
>> > Dù vậy thì Saigon SFD cũng cần tài trợ thì tốt hơn là cá nhân bỏ tiền
>> > túi. Trúc cứ tuỳ nghi quyết định.
>> >
>> > An.
>>
>> Thấy hỏi anh An em không tiện trả lời nhưng ý này của anh An vẫn chưa
>> chuẩn lắm thì phải.
>>
>> Anh Trức với tư cách VFOSSA vận động tài trợ thì xét ra VFOSSA vẫn có
>> vai trò là đơn vị quyên góp cho sự kiện.
>>
>> Còn việc cho logo của họ thì em không ý kiến gì thêm, tùy nghi anh Trúc
>> nhận định vai trò VFOSSA ở đây thế nào.
>>
>> Severus
>>
>>
>> --
>> Be different and always different
>>
>
>
>
> --
> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C