[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Mình cho rằng các cụm từ ngắt chưa hợp lý 
"Software Freedom Day" nên đi cùng nhau không nên ngắt ra. Có thể cho font nhỏ tí không sao.Vào 16:50 Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Hai Nam <[email protected]> đã viết:

Địa chỉ trang web bị sai (không có www. đằng trước).


--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2013/9/5 Xuân Huy Trần <[email protected]>
Đây là thiết kế standee, ai có gạch xin mời!

Huy


2013/8/28 An Nguyen <[email protected]>
Còn ko dẫn anh Huy đi uống cà phê chuộc lỗi đi.

On Wed, Aug 28, 2013 at 3:30 PM, mit <[email protected]> wrote:
> Ý tưởng của em xấu thật @@! Thôi em lại đề nghị là như cũ. Trân trọng cáo
> lỗi :(!
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.