[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]
2013/9/9 Ngô Huy <[email protected]>
một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có động
tĩnh gì...

Truyền thông cho diễn giả hay cho thính giả? Nếu cần kêu gọi người tham dự thì chỉ cần báo trước vài hôm thôi mà. Hiện tại đã biết địa điểm cụ thể (các phòng nào) và danh sách diễn giả dự trù chưa?

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/