[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]On Mon, 9 Sep 2013 14:01:36 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh sách
> cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.
> 
> một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có động
> tĩnh gì...
> 

Mình cũng muốn đăng ký một bài mà 0 biết là bài gì :D Thôi cứ
dành chỗ tới hồi đó tính hỉ :D

--
I am ... 5.5 dog years old.