[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]Cần đăng kí để chuẩn bị chương trình anh ơi. Chứ đến lúc đó tính thì
rất khó để nhóm tổ chức làm việc.

2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Mon, 9 Sep 2013 14:01:36 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>
>> hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh sách
>> cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.
>>
>> một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có động
>> tĩnh gì...
>>
>
> Mình cũng muốn đăng ký một bài mà 0 biết là bài gì :D Thôi cứ
> dành chỗ tới hồi đó tính hỉ :D
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C