[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]thì đăng ký mà 0 biết bài gì cả cứ đăng ký một bài đi
  "linux là gì"

vậy đi :D


On Mon, 9 Sep 2013 15:09:16 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Cần đăng kí để chuẩn bị chương trình anh ơi. Chứ đến lúc đó tính thì
> rất khó để nhóm tổ chức làm việc.
> 
> 2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > On Mon, 9 Sep 2013 14:01:36 +0700
> > Ngô Huy <[email protected]> wrote:
> >
> >> hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh
> >> sách cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.
> >>
> >> một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có
> >> động tĩnh gì...
> >>
> >
> > Mình cũng muốn đăng ký một bài mà 0 biết là bài gì :D Thôi cứ
> > dành chỗ tới hồi đó tính hỉ :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group and stop
> > receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] For more options, visit
> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.