[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]Vấn đề truyền thông chúng ta đã có kênh chính thức rồi, về nội dung và quan trọng nhất là tìm diễn giả. Còn truyền thông cho người tham dự thì trước 1 tuần lên cho đầy đủ các nội dung chương trình đưa tới cái nhìn tổng quan thì mới hiệu quả được. Giờ Huy cứ suy nghĩ về diễn giả và tìm kiếm đi. Huy là đầu mối công việc nên có thể nhờ đến những thành viên khác hỗ trợ nhưng phải chịu trách nhiệm việc này.


Vào 15:32 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
thì đăng ký mà 0 biết bài gì cả cứ đăng ký một bài đi
  "linux là gì"

vậy đi :D


On Mon, 9 Sep 2013 15:09:16 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Cần đăng kí để chuẩn bị chương trình anh ơi. Chứ đến lúc đó tính thì
> rất khó để nhóm tổ chức làm việc.
>
> 2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > On Mon, 9 Sep 2013 14:01:36 +0700
> > Ngô Huy <[email protected]> wrote:
> >
> >> hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh
> >> sách cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.
> >>
> >> một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có
> >> động tĩnh gì...
> >>
> >
> > Mình cũng muốn đăng ký một bài mà 0 biết là bài gì :D Thôi cứ
> > dành chỗ tới hồi đó tính hỉ :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group and stop
> > receiving emails from it, send an email to
> > [email protected]. For more options, visit
> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710