[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]Hehe, anh Kỳ Anh thử lại bằng 3G hoặc mạng khác giúp em. Mạng hiện tại
của anh Kỳ Anh block embbeded HTML thì em ko làm gì đc. :D

2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Tại là vô đó mấy lần mà 0 hiểu sao 0 thấy hiện ra form chỉ
> báo lỗi là connection reset An check lại giúp, nên mới lên
> đây đăng ký đấy nhé :D
>
> On Mon, 9 Sep 2013 16:27:42 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Vậy thì anh đăng kí vào form giúp anh em.
>>
>> 2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> > thì đăng ký mà 0 biết bài gì cả cứ đăng ký một bài đi
>> >   "linux là gì"
>> >
>> > vậy đi :D
>> >
>> >
>> > On Mon, 9 Sep 2013 15:09:16 +0700
>> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
>> >
>> >> Cần đăng kí để chuẩn bị chương trình anh ơi. Chứ đến lúc đó tính
>> >> thì rất khó để nhóm tổ chức làm việc.
>> >>
>> >> 2013/9/9 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> >> > On Mon, 9 Sep 2013 14:01:36 +0700
>> >> > Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>> >> >
>> >> >> hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh
>> >> >> sách cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.
>> >> >>
>> >> >> một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có
>> >> >> động tĩnh gì...
>> >> >>
>> >> >
>> >> > Mình cũng muốn đăng ký một bài mà 0 biết là bài gì :D Thôi cứ
>> >> > dành chỗ tới hồi đó tính hỉ :D
>> >> >
>> >> > --
>> >> > I am ... 5.5 dog years old.
>> >> >
>> >> > --
>> >> > [email protected]
>> >> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >> > To unsubscribe: <[email protected]>
>> >> > ---
>> >> > You received this message because you are subscribed to the
>> >> > Google Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group
>> >> > and stop receiving emails from it, send an email to
>> >> > [email protected] For more options, visit
>> >> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >>
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > I am ... 5.5 dog years old.
>> >
>> > --
>> > [email protected]
>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> > To unsubscribe: <[email protected]>
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group and stop
>> > receiving emails from it, send an email to
>> > [email protected] For more options, visit
>> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C