[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ot * Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]Nói cái gì về System hay về Programming Languages được không anh. :D


Vào 16:52 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 9 Sep 2013 16:29:53 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Vấn đề truyền thông chúng ta đã có kênh chính thức rồi, về nội dung
> và quan trọng nhất là tìm diễn giả. Còn truyền thông cho người tham
> dự thì trước 1 tuần lên cho đầy đủ các nội dung chương trình đưa tới
> cái nhìn tổng quan thì mới hiệu quả được. Giờ Huy cứ suy nghĩ về diễn
> giả và tìm kiếm đi. Huy là đầu mối công việc nên có thể nhờ đến những
> thành viên khác hỗ trợ nhưng phải chịu trách nhiệm việc này.

Mình tính làm một bài về #theslinux mà thôi quá nhiều chi tiết kỹ thuật
nên thôi :D Tính làm bài "linux là gì" hy vọng là lôi cuốn mấy bạn
chưa biết gì về Linux.

Mấy bạn quan tâm chủ đề gì có thể đặt hàng mình viết và "diễn" hehe

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.