[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]Anh Lâm cho em thông tin diễn giả và chủ đề sớm nhé.

Thanks anh.


2013/9/9 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>:
> hi Huy,
>
> 2013/9/9 Severus <[email protected]>
>>
>> On 09/09/2013 04:29 PM, Le Kien Truc wrote:
>> > Vấn đề truyền thông chúng ta đã có kênh chính thức rồi, về nội dung và
>> > quan trọng nhất là tìm diễn giả. Còn truyền thông cho người tham dự thì
>> > trước 1 tuần lên cho đầy đủ các nội dung chương trình đưa tới cái nhìn
>> > tổng quan thì mới hiệu quả được. Giờ Huy cứ suy nghĩ về diễn giả và tìm
>> > kiếm đi. Huy là đầu mối công việc nên có thể nhờ đến những thành viên
>> > khác hỗ trợ nhưng phải chịu trách nhiệm việc này.
>>
>> Tất nhiên em vẫn chịu trách nhiệm việc này và sắp xếp lịch cho diễn giả,
>>
>> Hiện tại các quan hệ của em chưa nhiều cũng không biết nên mời ai, nhờ
>> anh Lâm hỗ trợ em danh sách mời như buổi họp đầu tiên anh đã đưa, em sẽ
>> liên hệ viết thư mời :-)
>>
> Anh đã gửi thư mời đến một số doanh nghiệp làm FOSS, một số trường ĐH, ít
> nhất sẽ có 2 báo cáo từ các trường HSU và NTT. Họ đã xác nhận điều này.
> Mai anh sẽ gửi thêm cho em một số người nữa để em mời nhé.
> a Lâm.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C