[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBCó một số conflict từ trước trong kế hoạch của SaigonLUG và của VFOSSA.

Các bạn tạm ngừng nhé. Mình và anh Quang đang liên lạc tích cực với
nhau quan email riêng để tháo gỡ các vấn đề liên quan.

Mình sẽ tiếp tục cập nhật các bạn,

Cám ơn sự quan tâm của các bạn, qua mailing list, facebook và IRC.
An.

On Mon, Sep 9, 2013 at 11:01 PM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> Chào đồng chí Huy,
>
> Đồng chí có bức xúc gì về bài đăng SFD 2013 (chung cho HN và SG) thì
> cứ xả (ở thread này) nhé :)
>
> cf. https://www.facebook.com/events/543302319064935/permalink/575093879219112/?comment_id=575097062552127&offset=0&total_comments=3
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
> Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
> limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
> lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
> employer(s), associations and/or groups I join.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C