[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBVào 23:13 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, An Nguyen
<[email protected]> đã viết:
>> Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :) hehe.
>>
> Không.

Ý mình là bạn bình tĩnh hơn khi thấy xung đột - điều không thấy cách đây 3 năm.

> Quan điểm của mình không thay đổi qua năm tháng. Việc mình hành động
> thế nào trong từng thời điểm là vì lợi ích và sự gắn kết của
> SaigonLUG, cộng đồng mà mình đã tạo dựng.

Mình không phải là người đăng sự kiện SFD 2013 (chung cho SG và HN),
nhưng mình sẵn sàng tác độ sửa trang đó sao cho cả đơn vị tổ chức SFD
2013 HN và SG
đều happy nhưng vẫn chia sẻ được nguồn lực và tài nguyên.

cf.
https://www.facebook.com/events/543302319064935/

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.