[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBVào 23:15 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>> https://www.facebook.com/events/543302319064935/permalink/575093879219112/?comment_id=575097062552127&offset=0&total_comments=3
>>
>
>
> đồng ý góp ý riêng thì để nghị đồng chí gửi thư riêng nhé :D

Tôi đưa ý kiến cá nhân ra tập thể luôn đồng chí ạ :)

Khổ cái dân chủ phổi bò nó thế.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.