[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Link registre thuyết trìnhOn Mon, Sep 9, 2013 at 11:22 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Sat, 7 Sep 2013 22:26:27 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> http://sfd.saigonlug.org/sfd2013/speakers/
>> Danh sách diễn giả.
>
> An ơi chỉnh cái này ở đâu thấy rồi mà 0 biết chỉnh mình dốt tin học lắm
> 0 biết xài Google driver :D
>
> Chỉnh lại giúp "TheSLinux", not "The SLinux" nha :D
Done.
Sorry anh nhé.

Hehe.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C